Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden ICTRun

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: het door de organisatie (ICTWaarborg) in enig jaar te organiseren sportevenement: ICTRun.
2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

3.Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement. 4.Organisator: de rechtspersoon (in deze ICTRun)waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomstARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2 de organisator van het evenement is te allen tijde gerechtigd de tijden van de startgroepen waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.

2.3 De ICTRun staan open voor bezoekers. Deze bezoekers hoeven niet werkzaam te zijn binnen de ICT-branche.

2.4 De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.

2.5 Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

ARTIKEL 3: PRIJS EN BETALING

3.1 De kosten om mee te doen aan de ICTRun bedragen € 20,- (individueel) en € 300,- voor de Business Run. De organisator is gerechtigd deze prijs eenzijdig te wijzigen.

3.2 Aanmelding voor deelname is definitief. Bij afmelding of annulering vindt geen restitutie van de deelname bijdrage plaats. Bij afmelding of annulering wordt het volledige bedrag (100%) door de deelnemer voldaan.

3.3 Indien deelnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, bestaat er geen recht op deelname aan de ICTRun. Deelnemer is dan immer verplicht om aan haar betalingsverplichting te voldoen.

3.4 Bij niet tijdige betaling kunnen zowel in als buiten rechte incassokosten ten bedrage van 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,–, alsmede de

wettelijke rente, alsmede de contractuele rente van 1% per maand, in rekening worden gebracht.

3.5 Indien deelnemer nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de verschuldigde rente te voldoen, zal organisator de vordering ter incasso uit handen geven.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

4.4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.

4.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

5.1. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator vastgelegd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

ARTIKEL 7: WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1 Organisator behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

0
    0
    Jouw mandje
    Je mandje is leegTerug naar de site